Present Team Yuva

1. Javeed Abdul

2. Ratish Nair
3. B. Kranthikiran4. J. Bhanu
 5. Mohan Chandra 6. Rahul Basu
 7. Karthik Ramavathu 8.  Gone Adolphus
 9. S. A. Matheen10. P Vijay
11. Rohan Monis
12. Shivani Sirigiri 
13. Pradeep Seetharaman 14. N. Srinivas
15. Kakeri Abhishek 16. Amarnath Reddy